นายสิทธิชัย แก้วแววน้อย

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

           " คนเราจะทำสิ่งใดได้ดีนั้น ต้องเห็นถึงความสำคัญในสิ่งที่ทำอยู่ก่อน เมื่อเรามองเห็นความสำคัญในสิ่งที่ทำ เราจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำงานนั้นให้ดียิ่งขึ้นและทำได้อย่างมีความสุข อีกทั้งถ้าเราเห็นว่าเราสำคัญต่องานนั้นอย่างไร เราก็จะรักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเอง ทำให้การทำงานมีผลงานที่ดี ส่งผลให้หน้าที่การงานก้าวหน้า "

ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์

เว็บไซต์ครูมนต์ชัย

นายณัฐกฤษณ์ แสละเอียด

เว็บไซต์ครูณัฐกฤษณ์


นายวิบูลย์ ชิโนเรศโยธิน

เว็บไซต์ครูวิบูลย์


นายปิยะฉัตร์ สุดใจ

เว็บไซต์ครูปิยฉัตร์


นายทินกร มโนภิรมย์กุล

เว็บไซต์ครูทินกร