นักเรียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียน และการประเมินผลรายวิชาที่ผ่านมาได้ที่ เว็บไซต์ ศธ.02 ออนไลน์